VERKOOPSVOORWAARDEN

De website www.lecot-raedschelders.com is een initiatief van:

Lecot NV (cfr. “Lecot”)

Vier Linden 7

B-8501 Heule

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0405.350.033E-mail: info@lecot.be

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen U om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Lecot in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘Lecot’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lecot. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

2. Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Lecot aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Lecot behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. Aanbod en Aanvaarding;

3.1 Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Lecot engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert Lecot zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te plaatsen en is bijgevolg niet bindend ten aanzien van Lecot. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot vijftien (15) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal Lecot niet gebonden door dat aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lecot worden gecorrigeerd.

Lecot kan op uitdrukkelijke vraag van de klant een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere (Belgische) taksen. Onze producten betreffen accijnsgoederen waarvan de tarieven verschillen per land. Lecot heeft de mogelijkheid om na aankoop de prijzen alsnog te corrigeren aan de hand van de correcte taksen.

De kosten van levering en installatie zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen die uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

Lecot heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

3.3 De Aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online ordermethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Lecot. Zodra de koper zijn order afwerkt is de aankoop bindend ten aanzien van de Koper. Lecot zal uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Lecot kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen, of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien Lecot het productorder weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Lecot de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Lecot kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. Levering

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Lecot zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Lecot er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Lecot spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Lecot doet voor de levering beroep op externe partijen, meer bepaald:

 • Interne vervoerdienst.

 • Externe vervoerders: DHL, UPS, Bpost en Dyanalogic.

De koper heeft keuze tussen verschillende leveringsmethoden; alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de Koper. De Koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is.

Lecot neemt geen verantwoordelijkheid indien door een tekortkoming van de externe partij of door overmacht een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

Lecot draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

5. Gebreken en klachten

Wij hechten veel belang aan tevreden klanten. Toch kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake klachten en garantie laat ons toe alsnog uw tevredenheid te winnen. Let wel op dat er steeds aan de voorwaarden voldaan wordt.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Iedere koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de Koper hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Lecot, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lecot.

 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde lampen, batterijen etc.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Lecot, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. Lecot raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Iedere tekortkoming aan bovenstaande verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. Lecot is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Lecot deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Lecot is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

6. Herroepingsrecht

6.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Lecot hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Lecot de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Lecot betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

 • Overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van kranten, tijdschriften, of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

6.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Lecot meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

 • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

 • Naam en adres van de Consument;

 • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Lecot, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Lecot het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Lecot is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Lecot verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Klachten omtrent de betaling moeten binnen de zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging ter kennis van Lecot gebracht worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen zoals aangeduid op onze website.

Lecot neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. Onze voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

De Koper kan ook betalen via een middel dat geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. Betaling via overschrijving gebeurt aan:

Lecot NV

Vier Linden 7

B-8501 Heule

KBC: IBAN be BIC : ////

De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Lecot zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet (2015 = 8,5%). Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Lecot alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Lecot na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Lecot stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Lecot behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

8. Overmacht

Indien Lecot door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Lecot niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Lecot en/of de rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Lecot.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Lecot haar maatschappelijke zetel heeft.  In navolging van Europese regelgeving voorziet Lecot ook in Online Dispute Resolution (ODR). Voor meer informatie over ODR kan u terecht op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm © 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (Verkoopsvoorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.