VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten. Regelingen, opgenomen in voorwaarden van onze opdrachtgevers, welke afwijken van onze bepalingen zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn erkend. Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-erkenning van de afwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen en evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van opdrachten als een erkenning onzerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.

Artikel 2
Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn berekend op omgaande bestelling. Alle bij of na de aanbieding door ons verstrekte tekeningen en/of afbeeldingen blijven steeds ons eigendom en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden, ook al wordt er een aandeel in de kosten berekend. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn opgegeven. Voor fouten en afwijkingen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen vorenbedoelde bescheiden niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

Artikel 3
Alle verstrekte orders zowel aan ons rechtstreeks als aan tussenpersonen of onze vertegenwoordigers gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 4
De te leveren goederen reizen steeds voor risico van de opdrachtgever, derhalve ongeacht welke leveringsbedingen zijn gemaakt. Indien door oorzaken buiten onze wil de goederen niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en afgeleverd, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekeningen en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling voor de goederen te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.

Artikel 5
De door ons opgenomen levertijden die ingaan op de datum van schriftelijke aanvaarding van de opdracht, worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn geheel vrijblijvend. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door latere of vertraagde aflevering. Als tijdstip van levering geldt de dag waarop de goederen het magazijn van de opdrachtnemer hebben verlaten. De opdrachtnemer/wij behoudt(en) zich het recht voor opdrachten in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

Artikel 6
De prijzen, welke op onze orderbevestigingen zijn vermeld, zijn die welke gelden op de data van deze bevestigingen. Alle na de datum van onze orderbevestiging opgetreden prijsstijgingen, o.m. als gevolg van verhogingen van materiaalprijzen, van vrachttarieven, sociale lasten, lonen, douane-in of uitvoerrechten of omzetbelasting, zomede prijsstijgingen tengevolge van devaluatie van binnen- of buitenlandse munt worden aan de opdrachtgever doorgerekend. Een orderwaarde voor een franco zending bedraagt € 250, als dit bedrag niet bereikt wordt, worden er € 15 transportkosten aangerekend. Leveringstermijn en transportkosten voor de Waddeneilenden zijn op aanvraag.

Artikel 7
Reclamaties worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd bij ons zijn ingediend. Indien een reclamatie door ons gegrond wordt bevonden zullen wij, zulks te onzer keuze, tot herlevering van de betreffende afgekeurde goederen overgaan dan wel tot terugbetaling van de daarvoor ontvangen prijs, mits de afgekeurde goederen franco aan ons worden teruggezonden. Iedere verdere aansprakelijkheid wegens eventuele schade ontstaan door bedrijfsstagnatie, tijdverlies, winstverdeling en dergelijke is uitgesloten.

Artikel 8
De opdrachtnemer zal de goederen met niet-uitwendig waarneembare gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij het directe gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of gebrekkige afwerking, naar eigen keuze kosteloos vervangen dan wel herstellen, met inachtneming van de in de volgende leden gestelde bepalingen. De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie beperkt zich tot de door genoemde gebreken, die ontstaan zijn binnen 1 jaar na de levering in de zin van artikel 5 lid 2.

Reclamaties op grond van garantie dient onverwijld; doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat een gebrek, als lid 1 van dit artikel bedoeld is ontstaan, schriftelijk aangetekend bij de opdrachtnemer te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke garantieverplichting van de opdrachtgever vervalt. Gebreken die het gevolg zijn van onjuist(e) vervoer, opslag, aanbrenging, gebruik, gebrekkig onderhoud of van gebruik niet bij sluiten van overeenkomst aan opdrachtnemer bekend gemaakt of veranderingen van dit gebruik of aan de materialen die zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden toegepast c.q. aangebracht, een en ander vanwege de opdrachtgever of derden, vallen buiten de garantie. Bij gebruik van andere dan door de opdrachtnemer geleverde onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie.
De garantievoorwaarden, toegekend door de producent, blijven van toepassing.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot de nakoming van de in het voorgaande artikel omschreven garantieverplichting; elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. Met name is elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals montagekosten, schade aan personen of goederen, verlies van gelden of andere roerende zaken daaronder begrepen, uitgesloten.

Artikel 10
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking. Indien een factuur niet op de boven aangegeven wijze is voldaan, draagt deze vanaf de dag der facturering een rente, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in art. 1286 Burgerlijk Wetboek en ‘Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan ons verschuldigde en niet tijd betaalde, door ons gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 75,00 bedragen’. Wij hebben steeds het recht om, in afwijking van de overeengekomen betalingscondities, zowel voor als na de aanvang der werkzaamheden of de leveranties, zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling is ontvangen, alsmede om, indien de zekerheid of vooruitbetaling niet ten onzen genoegen verschaft wordt, de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te verbreken met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding. Hangende kwesties van welke aard ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten. De opdrachtnemer doet afstand van zijn rechten uit artikelen 1302 en 1303 BW.

Artikel 11
Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde dat wij in gevallen van overmacht (waaronder begrepen belemmerende overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers, door onze leveranciers, door welke oorzaak dan ook, werkstaking, brand, machinebreuk etc.) gerechtigd zijn de levering op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, of, te onzer keuze en zonder enige rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde.

Artikel 12
Wij behouden ons tot meerdere zekerheid voor de stipte betaling van al het aan ons verschuldigde, de eigendom voor alle door ons feitelijk afgeleverde goederen, tot op de algehele voldoening van het aan ons verschuldigde in hoofdsom, rente en kosten. Bij niet-tijdige betaling voor de koopprijs zijn wij ten allen tijde gerechtigd om zonder enige voorafgaande de goederen als ons eigendom terug te nemen. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de afnemer derhalve verboden de betreffende goederen te verkopen, verhuren, ruilen, te leen geven of in consignatie, op zicht of in pand te geven.

Artikel 13
Alle geschillen tussen ons en de opdrachtgever, ook al betreffen deze de enkele invordering van het aan ons verschuldigde, worden berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, onverminderd ons recht ons te wenden tot de overigens bevoegde rechter. Uitsluitend het Nederlands recht is op onze overeenkomsten van toepassing.